แนวข้อสอบ กพ ภาค ก

posted on 21 Jun 2011 01:22 by nawkosobkroo

ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ ชุดที่ 2

 
ดาวโหลดลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ
 

http://www.ziddu.com/download/11979255/KorPor.rar.html 

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป                          เวลา 2.30 ชั่วโมง                       คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คำสั่ง     - ก่อนลงมือทำข้อสอบนี้โปรดอ่านข้อแนะนำในการกรอก แบบฟอร์มในกระดาษคำ

                 ตอบหน้า 2 ก่อน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าสอบซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามแล้ว เครื่อง

                 ตรวจกระดาษคำตอบ อาจไม่ตรวจกระดาษคำตอบของท่าน

              - ให้ตอบโดยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด ในแต่ละข้อเพียงคำตอบเดียว โดยให้ระบายวง

                 กลมตัวเลือกที่ต้องการให้เต็มวงในกระดาษคำตอบที่แจกให้

- ให้ส่งกระดาษคำตอบ และคำถามแก่กรรมการและห้ามนำออกนอกห้องสอบโดย

   เด็ดขาด

คำสั่ง ข้อ 1 – 2 ในคำถามแต่ละข้อ จะมีข้อสรุป 1 และข้อสรุป 2 ให้พิจารณาข้อสรุปดังกล่าว

                               โดย อาศัยเงื่อนไขตามโจทย์กำหนด และให้ตอบดังนี้

             ก. กรณีข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข

             ข. กรณีข้อสรุปไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

             ค. กรณีสรุปทั้งสองไม่สามารถหาข้อสรุปได้แน่ชัดทั้งคู่

             ง. กรณีข้อสรุปที่ 1 และข้อสรุปที่ 2 ข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง เป็นจริง หรือไม่

             แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

เงื่อนไขที่ 1 (ใช้ตอบคำถามข้อ 1 - 5)

1. ชาญชัย ไพบูลย์ สุเทพ สหชัย และปรีชา เป็นปลัดอำเภอ ซึ่งประจำอยู่อำเภอต่างๆ กัน

คือ อำเภอ ก ข ค ง และ จ (โดยไม่เรียงตามลำดับกัน)

2. ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอทั้ง 5 ไม่เท่ากัน โดยอำเภอที่ใกล้ กรุงเทพฯที่สุด

ห่างจากกรุงเทพฯ 500 กิโลเมตร

3. ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ถึงแต่ละอำเภอ หากนำมาจัดเรียงกันจะไดอนุกรมเลขคณิต

ซึ่งมีค่าความแตกต่างระหว่างพจน์เท่ากับ

4. ปลัดดังกล่าวจบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สาขาละ 2 คน และจบศิลปศาสตร์อีก 1 คน

5.ราษฎรของแต่ละอำเภอข้างต้นประกอบอาชีพต่างกัน คือทำนา ทำสวน ค้าขาย

6. สุเทพชอบทานผลไม้เป็นปลัดอำเภอ ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ 6 กิโลเมตร

7. สหชัยรับผิดชอบอำเภอที่ราษฎรมีอาชีพค้าขายและห่างจากกรุงเทพฯมา กที่สุด

8. คนที่จะเป็นปลัดอำเภอ ก. ต้องจบนิติศาสตร์ ส่วนอำเภอ ค. ไม่มีปลัดคนใดจบรัฐศาสตร์เลย

9. ปรีชาอยู่อำเภอที่ติดกับชานทะเล

10. ปลัดที่จบศิลปศาสตร์ ประจำอำเภอที่ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงไก่

11. สหชัยจบนิติศาสตร์ ส่วนไพบูลย์ไม่ได้จบรัฐศาสตร์

12. อำเภอ ก. ตั้งอยู่ใกล้กรุเทพฯ มากกว่าอำเภอ ข.

13. ราษฎรอำเภอ ข. ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่

14. อำเภอ ง. ซึ่ง อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ที่สุด มีราษฎรประกอบอาชีพทำนา

 

1.        ข้อสรุปที่ 1              ไพบูลย์จบศิลปศาสตร์

            ข้อสรุปที่ 2              ปรีชาประจำอำเภอที่ราษฎรมีอาชีพทำการประมง

2.        ข้อสรุปที่ 1              ชาญชัยจบรัฐศาสตร์

             ข้อสรุปที่ 2              อำเภอ ข. ห่างจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร

3.        ข้อสรุปที่ 1              ถ้าชาญชัยอยู่อำเภอที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด ปรีชาจะอยู่อำเภอที่

                                                ห่างจากกรุงเทพฯ 550 กิโลเมตร

             ข้อสรุปที่ 2              อำเภอ ก. ห่างจากอำเภอ ค. 100 กิโลเมตร

4.        ข้อสรุปที่ 1              สุเทพอยู่อำเภอที่ราษฎรประกอบอาชีพทำสวน

             ข้อสรุปที่ 2              อำเภอที่ราษฎรทำการประมงอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ น้อยกว่าอำเภอที่

                                                ราษฎรทำสวน

5.        ข้อสรุปที่ 1              ปลัดอำเภอ ค. และ จ. จบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามลำดับ

             ข้อสรุปที่ 2              ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอ ข. กับถึงอำเภอ ค. ต่างกันอยู่ 100

                                                กิโลเมตร

เงื่อนไขที่ 2 (ใช้ตอบคำถามข้อ 6 - 10)

             1. นักเรียน ซึ่งเรียนอยู่คนละชั้น ระหว่างชั้น ม.1 – ม.6 มี 6 คนดังนี้คือดารณี โฉมฉาย จุรี

             สมศรี งามพักตร์ และชูศรี

             2. แต่ละคนเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งต่อไปนี้คือ สตรีวิทยา ราชินี สตรีวัดระฆัง สตรี

             นนทบุรี และโรงเรียนวัดเทพลีลา แต่มี 2 คนที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน แต่คนละชั้น

             3. แต่ละคนจะชอบดอกไม้ชนอดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว ยกเว้นจะระบุ เป็นอย่างอื่น

             4. ดอกไม้ที่แต่ละคนชอบ คือ กุหลาบ ทานตะวัน ดาวเรือง มะลิ ซ่อนกลิ่น และดอกเข็ม

             5. สมศรีเรียนชั้น ม.1 โดยอักษรตัวแรกของชื่อโรงเรียน ต่างกับอักษรตัวแรกของชื่อตนเอง

6. ผู้ที่อยู่ชั้น ม.5 เรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา 

             7. มีเพียงนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังเท่านั้นที่ชอบดอกดาวเรือง

             8. โฉมฉายอายุอ่อนกว่าจุรี 1 ปี และทั้งสองอยู่โรงเรียนเดียวกัน

             9. นักเรียนทุกคนที่ชอบดอกดาวเรืองจะชอบดอกทานตะวันด้วย

             10. ดารณี อยู่ชั้นสูงกว่างามพักตร์ 3 ชั้น แต่ต่ำกว่าชูศรี ซึ่งมีอายุมากที่สุด

             11. โฉมฉายชอบดอกดาวเรือง ส่วนนักเรียนชั้น ม.2 ชอบดอกกุหลาบ

             12. นักเรียนโรงเรียนวัดเทพลีลาชอบดอกมะลิ ส่วนนักเรียนโรงเรียนราชินีเกลียดดอกเข็ม

             13. ผู้ที่ชอบดอกดาวเรืองเรียนอยู่ชั้นต่ำกว่าผู้ที่ชอบดอกมะลิ

6.        ข้อสรุปที่ 1              โฉมฉายอยู่ชั้น ม.3

             ข้อสรุปที่ 2              สมศรีอายุอ่อนที่สุด

7.        ข้อสรุปที่ 1              ชูศรีอยู่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

             ข้อสรุปที่ 2              สมศรีอยู่โรงเรียนวัดเทพลีลา

8.        ข้อสรุปที่ 1              ดารณีอยู่ชั้น ม.5 และชอบดอกเข็ม

             ข้อสรุปที่ 2              งามพักตร์อยู่ชั้น ม.2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

9.        ข้อสรุปที่ 1              ชูศรีชอบดอกซ่อนกลิ่น

             ข้อสรุปที่ 2              จุรีชอบดอกมะลิ

10.      ข้อสรุปที่ 1              นักเรียนที่อยู่ชั้น ม.6 ชอบดอกมะลิ

             ข้อสรุปที่ 2              นักเรียนที่ชอบดอกเข็มเรียนอยู่ชั้นสูงกว่านักเรียนที่เรียน

                                                โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

เงื่อนไขที่ 3 (ใช้ตอบคำถามข้อ 11 - 15)

M  N      O = P  Q

S  R  (N + O)  (Q + P)      (R + S)

ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า 0

11.      ข้อสรุปที่ 1              P  R

             ข้อสรุปที่ 2              O  S

12.      ข้อสรุปที่ 1              Q  R

             ข้อสรุปที่ 2              Q  S

13.      ข้อสรุปที่ 1              N  Q

             ข้อสรุปที่ 2              M  S

14.      ข้อสรุปที่ 1              2Q  (N + R)

             ข้อสรุปที่ 2              O  R/2

15.      ข้อสรุปที่ 1              S  P

             ข้อสรุปที่ 2              M  Q

เงื่อนไขที่ 4 (ใช้ตอบคำถามข้อ 16 - 20)

3/4 A  B = 3/2 C  3/7 D = 3E

                              2G  F      B  H

                              ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า 0

16.      ข้อสรุปที่ 1              A  2B

             ข้อสรุปที่ 2              D  F

17.      ข้อสรุปที่ 1              B/2  G

             ข้อสรุปที่ 2              5A  4(B + C)

18.      ข้อสรุปที่ 1              2C  F

             ข้อสรุปที่ 2              G  C

19.      ข้อสรุปที่ 1              H  2E

             ข้อสรุปที่ 2              D  2A

20.      ข้อสรุปที่ 1              C  E

             ข้อสรุปที่ 2              5H  D

คำสั่ง ข้อ 21 -26 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว จากคำตอบที่มีลักษณะ

                                 ความสัมพันธ์ หรือหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่โจทย์กำหนดให้

21. ราชสีห์ : สิงโต :?:?

             ก. พยัคฆ์ : เสือโคร่ง                                               ข. นก : วายุภักษ์

             ค. ช้าง : คชสาร                                                         ง. มังกร : งู

22. คน : กวน :?:?

             ก. สุนัข : เชื่อง                                                           ข. ปิ้ง : ย่าง

             ค. แมว : นอนหวด                                                  ง. ทอด : ผัด

23. รถเมล์ : บ้าน :?:?

             ก. เส้นเลือดดำ : หัวใจ                                            ข. เท้า : กระเพาะอาหาร

             ค. พนักงานขับรถ                                                    ง. นายตรวจ : แม่บ้าน

24. ดอกหญ้า : ดอกฟ้า                 กระต่าย : ?

             ก. กระรอก                                                                 ข. ดวงจันทร์

             ค. ดวงดาว                                                                   ง. ดวงอาทิตย์

25. ลึกลับ : ร่องรอย : ?:?

             ก. สืบสวน : ปัญหา                                                 ข. เพชฌฆาต : ฆาตกรรม

             ค. สับสน : วุ่นวาย                                                   ง. มืด : มัว

26. ไข่แดง : ไข่ไก่ :?:?

             ก. ใยแมงมุม : แมงมุม                                          ข. กะลา : มะพร้าว

             ค. นิวเคลียส : เซลล์                                                ง. ซัง : ข้าวโพด

คำสั่ง ข้อ 27 – 32 เลขต่างๆ ทางซ้ายมือจะเรียงตามกฎเกณฑ์ หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง

             ให้พิจารณาดูแล้วหาตัวเลขทางขวามือ จาก ก ข ค หรือ ง ซึ่งเป็นตัวเลขเพียงตัวเดียวที่

             จะนำมาต่อเข้ากับเลขชุดข้างหน้า ตามกฎเกณฑ์นั้นได้พอดี

27. 2   10   30   68   130   ..........

             ก. 222                                                                            ข. 202

             ค. 230                                                                            ง. 242

28. 2   16   54   128   250   ..........    &nbs