แนวข้อสอบ ธกส

posted on 21 Jun 2011 01:15 by nawkosobkroo

แนวข้อสอบ ธกส. ที่ทั้ง 2 ตำแหน่งต้องทราบ ดาวโหลดลิงค์ด้าล่างครับ

http://www.ziddu.com/download/11611210/TorkorSor.rar.html

1.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาใด

1. 1 ต.ค. 2548 – 1 ก.ย. 2554                 2. 1 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2554

3.  1 ม.ค. 2548 – 1 ก.ย. 2554                                4. 1 ม.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2554

2.    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียงจะประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ คือ

        1. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

        2. พอประมาณ มีเหตุผล มีหลักธรรมาภิบาล

        3. พอประมาณ มีเงื่อนไขความรู้ มีเงื่อนไขคุณธรรม

        4. พอประมาณ มีเหตุผล และมีเงื่อนไขคุณธรรม

3.    เงื่อนไขปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ

        1. เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขพอประมาณ

        2. เงื่อนไขพอประมาณ เงื่อนไขความมีเหตุผล และเงื่อนไขความมีภูมิคุ้มกัน

        3. เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม

        4. เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขพอประมาณ และเงื่อนไขคุณธรรม

4.    การประชุม G20 จัดขึ้นที่

        1. ลอนดอน                  2. วอชิงตัน ดีซี                    3. กรุงเฮก             4. กรุงเทพมหานคร

5.    การประชุมอาเซียนซัมมิท + 6 ,   ประเทศที่เป็นผู้สังเกตการณ์ + 6 ซึ่งเพิ่มจาก + 3  คือ

        1. อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์                           2. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน

        3. จีน ญี่ปุ่น อินเดีย                                                    4. จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์

6.    ข้อดีของการนำแผนยุทธศาสตร์มาใช้ในกระบวนการจัดทำแผนชาติ คือข้อใด

        1. การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน

        2. เลือกทำเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญสูง และจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

        3. มีความยืดหยุ่น                                                        4. ถูกทุกข้อ

7.    แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำแนวคิดและกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็น เครื่องมือของรัฐในการวางแผนพัฒนาประเทศเป็นครั้งแรก

        1. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7                                          2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8                 

        3. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9                                          4. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

8.    แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาฯ นำไปใช้พัฒนาในระดับสังคมใด จึงจะประสบความสำเร็จมากที่สุด

        1. ระดับครอบครัว      2. ระดับชุมชน                    3. ระดับรัฐ                           4. ทุกระดับการพัฒนา

9.    แนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำรัสให้แก่ประชาชนเมื่อใด

        1. 1 ม.ค. 2540            2. 4 ธ.ค. 2540                     3. 1 ม.ค. 2541                    4. 4 ธ.ค. 2541

10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะใด

      1. ระยะสั้น                  2. ระยะปานกลาง               3. ระยะยาว                          4. ระยะชั่วคราว

11.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เริ่มใช้เมื่อใด

        1. 2501                         2. 2503                                  3. 2504                                  4. 2505

12.  หลักบริหารจัดการที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง

        1. หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า                 2. หลักการรับผิดชอบ  หลักการคุ้มค่า

        3. หลักการโปร่งใส หลักนิติธรรม                          4. ถูกทุกข้อ

13.  ตัวเลขควรจำตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ 10

เป้าหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดังนี้

(1) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน ให้ คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพให้กับตนเองที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย

- โดยเพิ่มจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี

- พัฒนากำลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเป็นร้อยละ 60 ของกำลังแรงงานทั้งหมด

- โดยรายได้เฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5

- เพิ่มสัดส่วนนักวิจัยเป็น 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน

- กำหนดให้อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี

- การลดอัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือดสมองและนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

- ลดรายจ่ายด้านสุขภาพร้อยละ 10

(2) เป้าหมายการพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน พัฒนา ให้ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

- ลดคดีอาชญากรรมลงร้อยละ 10

- ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

- ลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ 4 ภายในปี 2554

(3) เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ

-  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยั่งยืนโดยให้สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ภายในปี 2554

- ผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี

- อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี

- สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50

- ความยืดหยุ่นการใช้พลังงานเฉลี่ยไม่เกิน 1 : 1 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

- สัดส่วนรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้สูงร้อยละ 20 ระดับบนต่อรายได้ของกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 20 ระดับล่าง ไม่เกินร้อยละ 10 ภายในปี 2554

- สัดส่วนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นร้อยละ 40 ภายในปี 2554

(4) เป้าหมายการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- รักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยให้มีพื้นที่ป่าไม้ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 และต้องเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของพื้นที่ประเทศ

- รักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในเขตพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ชีวมลฑล รักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทานไว้ไม่น้อยกว่า 31 ล้านไร่

- รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดำรงคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ โดยรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไปมีสัดส่วนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 85

- คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10) ต้องมีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.

- อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรลดลงร้อยละ 5 จากปี 2545 คือไม่เกิน 3.5 ตัน/คน/ปี - -

- ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไม่ให้เกิน 1 กก./คน/วัน

- จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

(5) เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล

- มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณ์ของความโปร่งใสอยู่ที่ 5.0 ภายในปี 2554

- ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการดำเนินงานที่คุ้มค่าเพิ่มขึ้น

- ลดกำลังคนภาคราชการส่วนกลางให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2554

- ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้และมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น และภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รู้สิทธิ หน้าที่ และมีส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ รวมทั้งมีการศึกษาวิจัย

- พัฒนาองค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธี จำนวนปีละไม่ต่ำกว่า 20 เรื่อง

 

14.  วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 คือ

        1. มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรม ควบคู่ความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพมีเสถียรภาพ และมีความเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

        2. มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรม ควบคู่ความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจมีคุณภาพมีเสถียรภาพ และมีความเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

        3. มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพมีเสถียรภาพ และมีความเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 

        4. มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพมีเสถียรภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 

15. วิสัยทัศน์นโยบายรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อยู่ภายใต้แนวพื้นฐานหลัก 4 ประการ คือ

        1. ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนาประชาธิปไตย  พิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์

        2. พิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการเมืองและประชาธิปไตย

        3. ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิรูปการเมือง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

        4. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนาประชาธิปไตย

16.  รัฐบาลในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มุ่งมั่นนำประเทศไทยในช่วงปี 2552 ถึง 2554 ให้ไปในทิศทางใด

        1. รอดพ้นวิกฤตเศรษฐกิจโลก มุ่งพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

        2. แก้ไขวิกฤตทางสังคมที่มีความแตกแยก ให้ไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

        3. ยุติวิกฤตทางการเมือง และปฏิรูปการเมืองให้มีความมั่นคงตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

        4. ถูกทุกข้อ

17.  นโยบายรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีทั้งหมด 8 ด้าน โดยด้านที่ 2 – 8 จะดำเนินการในช่วง 3 ปี ส่วนนโยบายด้านแรกจะดำเนินการภายใน.....

        1. 1 ปี                            2. 6 เดือน                             3. 3 เดือน                             4. 30 วัน

 

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18. – 32.

1.      การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนและบริโภค

2.      ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

3.      รักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน

4.      นโยบายความมั่นคงของรัฐ

18. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จัดให้มีสำนักบริหารราชการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

19.       จัดให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 14 ในฐานะประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน

20.  ฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยใช้แผนฟื้นฟูระยะสั้น

21. ประกาศวันหยุดฟันหรอ มุ่งให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย

22. พัฒนาโครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ พร้อมทั้งระบบบริการสุขภาพ

23.  เร่งลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และระบบบริหารจัดการน้ำและการชลประทาน

24.  สร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ

25.  ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า

26. จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ

27.  เพิ่มบทบาท อสม. ทั่วประเทศ

28.  สนับสนุนตำราหลักให้แก่ทุกโรงเรียนและจัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรี

29. ดำเนิน 5 มาตรการ 6 เดือน

30.  ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ

31.  แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง

32.  บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาประเทศ

 

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม 33. – 36

        1. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต                                         

        2. นโยบายเศรษฐกิจ

33.  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคการตลาดการค้าและการลงทุน

34.  นโยบายแรงงาน นโยบายด้านสาธารณสุข  นโยบายการศึกษา   นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

35. นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นโยบายการกีฬาและนันทนาการ

36.  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

37. ปรัชญาของการจัดตั้งสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยึดหลักในข้อใด

        1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     2. หลักธรรมาภิบาล

        3. หลักสมานฉันท์                                      4. แนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

38.  การกำหนดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษ ตามแนวทางของ ครม. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ในเขตพัฒนาพิเศษ จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องใด

        1. แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและสิทธิพิเศษด้านภาษีทุกประเภท

        2. อุตสาหกรรมฮาลาล และแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

        3. อุตสาหกรรมฮาลาล และแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และการส่งเสริมการประกอบพิธีฮัจย์

        4. อุตสาหกรรมฮาลาล และแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และสิทธิพิเศษด้านภาษี

39.  มาตรการ เร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจากภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาจบใหม่ ซึ่ง ครม. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานที่ว่างงานตามกลุ่มความถนัดและศักยภาพ เพื่อรองรับแรงงานกลับสู่ภูมิลำเนาในอัตราส่วน

        1. 500,000 คน ใน 2 ปี                              2. 250,000 คน ใน 1 ปี                     

        3. เดือนละ 20,000 คน                              4. 500,000 คนใน 1 ปี

40.  การ สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ได้กำหนดการขยายเพดานเงินกู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุ เป็น ...........................ต่อราย

        1. 20,000                      2. 25,000                              3. 30,000                              4. 35,000

 

ถ้าถูกให้ระบายข้อ 1  และถ้าผิดให้ระบายข้อ 2

        มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือที่รู้จักกันในนาม 25 มาตรการมาร์ค 1

41.  โครงการเรียนฟรีจริง เริ่มตั้งแต่อนุบาล ถึง ม. 6

42.  โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ โดยจัดสรรเงินให้ผู้ประกันตนหรือที่เรียกว่า “เช็คช่วยชาติ”     ต้องมีรายได้ประจำต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

43.  โครงการ 6 เดือน 5 มาตรการ ได้ปรับลดการใช้น้ำประปาฟรีเหลือเพียง 35 ลบ.เมตร

44. โครงการ 6 เดือน 5 มาตรการ ได้ปรับลดการใช้ไฟฟ้าฟรี ไม่เกินเดือนละ 99 หน่วย

45.  มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นภาษีสำหรับผู้ซื้อบ้านใหม่ และโอนกรรมสิทธิ์ภายในปี 2552 นำเงินต้นลดหย่อนภาษีได้ 400,000 บาท

47.  โครงการถนนปลอดฝุ่น ลาดยางในชนบท ระยะทาง 490 กิโลเมตร

48.  โครงการ ลดผลกระทบธุรกิจท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย สนับสนุนให้ส่วนราชการจัดสัมมนาต่างจังหวัด (งดต่างประเทศให้หมด) งบ 1,000 ล้านบาท

49.  ปรับฐานภาษีผู้ประกอบการ SME โดยขยายวงเงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษี 0.5 เป็น 1 ล้านบาท

50.  เวนเจอร์แคปปิตอล ฟันด์ คือ

        1. กองทุนวิสาหกิจชุมชุน                                         2. กองทุนร่วมลงทุน

        3. กองทุนบุกเบิกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ                    4. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

 

1. ข้อใดคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        ก. แนวทางการดำรงตนทางเศรษฐกิจของประชาชนและผู้บริหารประเทศอย่างสมถะ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

        ข. การดำรงตนอย่างสายกลาง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ เบียดเบียนผู้อื่น

        ค. แนวทางการดำรงตนอย่างพอประมาณ มีเหตุผลโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกระดับ

        ง. แนวทางการพัฒนาประเทศที่เน้นการพึ่งตนเองมากกว่า การพึ่งพาต่างประเทศและทำให้เกิดสมดุลโดยเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

2. คำนิยามของคำว่า พอเพียง จะประกอบด้วยคุณลักษณะ

        ก. พอประมาณ พึ่งพาตนเอง มีความอดทน

        ข. พอใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด อดออม

        ค. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

        ง. พอใช้ มีเหตุผล มีความอดทน  (นกแอ๊ค  0814451423)

3. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในระดับใด

        ก. ครอบครัว                     ข. ชุมชน

        ค. รัฐ                                  ง. ถูกทุกข้อ

4. หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร

        ก. การรู้จักพอประมาณ                  ข. การลดความเสี่ยง

        ค. การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง   ง. การพึ่งตนเองได้

 5. การใช้กระบวนการ “ ประชาคม ” เป็นหนทางแก้ไขปัญหาของชุมชนในรูปแบบใด

        ก. ทวิภาคี                          ข. ไตรภาคี

        ค. จตุภาคี                          ง. เบญจภาคี

        จ. พหุภาคี

6. การจัดตั้งประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อกระบวนการใด

        ก. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ

        ข. เสนอแนะให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนระดับหมู่บ้านและตำบล

        ค. พิจารณาสภาพปัญหา จัดลำดับปัญหาความต้องการ

        ง. ให้ความเห็นชอบแผน (นกแอ๊ค  0814451423)

        จ. เป็นเวทีชาวบ้านและทำการประชาพิจารณ์

7.เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน

        ก. 10  10  10  70                          ข. 25  25  25  25 

        ค. 25  25  20  30                            ง. 30  30  30  10

        จ. 30  30  20  20

8. “ การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน หมายความว่า

          อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง ” เป็นพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ..............

        ก. 2538                             ข. 2539                

ค. 2540                             ง. 2541                 

จ. 2542

9. สถาบันหลักในตำบล หมู่บ้าน คือ

        ก. บ้าน  วัด  และกำนัน

        ข. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และครู

        ค. บ้าน  วัด  และโรงเรียน

        ง. โรงเรียน  วัด  และสถานีอนามัย

Comment

Comment:

Tweet

ดาโหลดฟรีที่ www.kosobthai.com

#6 By sob (10.66.204.205, 202.12.97.119) on 2012-02-11 16:22

ดาโหลดฟรีที่ www.kosobthai.com

#5 By sob (10.66.204.205, 202.12.97.119) on 2012-02-11 16:22

#4 By (118.174.56.228) on 2011-11-03 13:43

#3 By (49.228.71.157) on 2011-11-02 15:13

#2 By (110.171.38.85) on 2011-10-27 19:47

ธกส. ขยายเวลาการรับสมัคร จากเดิม 5 - 12 ต.ค. 54 เป็น 5 - 30 ต.ค. 54 ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร ประกาศล่าสุด - 7 ตุลาคม 2554
ธ.ก.ส. ปรับเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้
1. ขยายเวลาการรับสมัคร จากเดิม 5 - 12 ต.ค. 54 เป็น 5 - 30 ต.ค. 54
2. เปิดรับสมัคร โดยไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ ผู้สมัครสามารถทยอยสมัครได้จนถึง 30 ต.ค. 54
3. สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 7 ต.ค. 54 และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะแจ้งสนามสอบให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ให้ติดตามทางอีเมล์ของท่าน หรือประกาศที่ www.jobtopgun.comต้องการดูประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ ธกส.แจกฟรี

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 1 http://www.ziddu.com/download/16633888/topthaitest00155.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 2 http://www.ziddu.com/download/16633903/topthaitest00156.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่3 http://www.ziddu.com/download/16633912/topthaitest00157.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่4 http://www.ziddu.com/download/16633931/topthaitest00158.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 5 http://www.ziddu.com/download/16633939/topthaitest00159.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 6 http://www.ziddu.com/download/16633943/topthaitest00160.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 7 http://www.ziddu.com/download/16633946/topthaitest00161.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 8 http://www.ziddu.com/download/16633953/topthaitest00162.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 9 http://www.ziddu.com/download/16633958/topthaitest00163.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 10 http://www.ziddu.com/download/16633963/topthaitest00164.docx.html

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รายละเอียดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ
ความรู้ในการปฎิบัติงานเฉพาะตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการพัฒนาชนบท ชุมชน (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อและบัญชี (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการตลาดและการประชาสัมพันธ์(พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบหลักการบริหารเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ (พร้อมเฉลยละเอียด)
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 www.topthaitest.com
จำหน่ายแนวข้อสอบ สอบ กพ สอบตำรวจ สอบครู สอบธนาคาร สอบตรงทุกมหาวิทยาลัย งานราชการและรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน แนวข้อสอบเป็นไฟล์เอกสาร
ส่งทางอีเมล์ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ดูเพิ่มเติมที่ www.topthaitest.com

#1 By hussapong (223.206.220.236) on 2011-10-14 19:24