แนวข้อสอบ อบต 330 ข้อ

posted on 21 Jun 2011 01:07 by nawkosobkroo

เรื่อง : เก็งข้อสอบอบต มุกดาหารออกแน่ 10 ข้อ

ดาวโหลด้านล่างครับ

http://www.ziddu.com/download/13536412/Test330.rar.html

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร

ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ

ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ

ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร*

ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

 

2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

ก.1 มิถุนายน 2516

ข.1 มิถุนายน 2526*

ค.1 ตุลาคม 2526

ง.1 ธันวาคม 2527

 

3.หนังสือราชการคืออะไร

ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ*

ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ

ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ

 

4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร

ก.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว

ข.ประหยัดแรงงานและเวลา

ค.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง

ง.ถูกทุกข้อ *

 

5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ

ก.มีความรู้ภาษาไทย

ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ

ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน *

 

6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด

ก.หนังสือภายนอก*

ข.หนังสือภายใน

ค.หนังสือประทับตรา

ง.หนังสือประชาสัมพันธ์

       

7.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ

ก. เรื่อง

ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ

ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย

ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย*

 

8.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร

ก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน

ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน

ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน

ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. *

 

9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด

ก.แบบฟอร์ม*

ข.การเก็บหนังสือ

ค.ผู้ส่งและผู้รับ

ง.การลงทะเบียนรับ-ส่ง

 

10.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง

ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง

ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา

ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. *

 

11.ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน

ก.หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง

ข.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง

ค.หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน

ง.ไม่มีข้อถูก *

 

12.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด

ก.ใช้กระดาษตราครุฑ*

ข.ใช้กระดาษบันทึก

ค.ใช้ประดาษอัดสำเนา

ง.ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน

 

13.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด

ก.ประทับตรา

ข.สั่งการ

ค.ประชาสัมพันธ์ *

ง.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น

  

จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17

ก.แถลงการณ์    ข.ข้อบังคับ

ค.คำสั่ง    ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และค.

 

14.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย* ข

 

15.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน* ก

 

16.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย* ค

 

17.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน* ง

 

18.หนังสือราชการที่มีคำว่า ด่วนมาก ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา

ข.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้

ค.ปฏิบัติโดยเร็ว*

ง.ปฏิบัติทันที

  

19.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ

ก.ใต้รูปครุฑ

ข.ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก *

ค.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้

ง .ผิดทุกข้อ

 

20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง

ก.ประทับตราให้ถูกที่สุด

ข.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน

ค.มีคำว่าหนังสือประทับตรา

ง.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ*

 

21.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด

ก.หนังสือภายใน

ข.หนังสือสั่งการ

ค.หนังสือประชาสัมพันธ์

ง.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ*

 

22.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ

ก.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป

ข.หัวหน้าแผนก

ค.หัวหน้าฝ่าย

ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*

 

23.หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด

ข.ปฏิบัติโดยเร็ว

ค.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ *

ง.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา

 

24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ

ก.สำเนาต้นฉบับ

ข.สำเนาคู่ฉบับ*

ค.สำเนาซ้ำฉบับ

ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.

 

25.