แนวข้อสอบ อบต 330 ข้อ

posted on 21 Jun 2011 01:07 by nawkosobkroo

เรื่อง : เก็งข้อสอบอบต มุกดาหารออกแน่ 10 ข้อ

ดาวโหลด้านล่างครับ

http://www.ziddu.com/download/13536412/Test330.rar.html

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร

ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ

ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ

ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร*

ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

 

2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

ก.1 มิถุนายน 2516

ข.1 มิถุนายน 2526*

ค.1 ตุลาคม 2526

ง.1 ธันวาคม 2527

 

3.หนังสือราชการคืออะไร

ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ*

ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ

ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ

 

4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร

ก.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว

ข.ประหยัดแรงงานและเวลา

ค.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง

ง.ถูกทุกข้อ *

 

5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ

ก.มีความรู้ภาษาไทย

ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ

ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน *

 

6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด

ก.หนังสือภายนอก*

ข.หนังสือภายใน

ค.หนังสือประทับตรา

ง.หนังสือประชาสัมพันธ์

       

7.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ

ก. เรื่อง

ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ

ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย

ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย*

 

8.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร

ก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน

ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน

ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน

ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. *

 

9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด

ก.แบบฟอร์ม*