แนวข้อสอบ อบต 330 ข้อ

posted on 21 Jun 2011 01:07 by nawkosobkroo

เรื่อง : เก็งข้อสอบอบต มุกดาหารออกแน่ 10 ข้อ

ดาวโหลด้านล่างครับ

http://www.ziddu.com/download/13536412/Test330.rar.html

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร

ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ

ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ

ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร*

ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

 

2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

ก.1 มิถุนายน 2516

ข.1 มิถุนายน 2526*

ค.1 ตุลาคม 2526

ง.1 ธันวาคม 2527

 

3.หนังสือราชการคืออะไร

ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ*

ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ

ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ

 

4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร

ก.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว

ข.ประหยัดแรงงานและเวลา

ค.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง

ง.ถูกทุกข้อ *

 

5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ

ก.มีความรู้ภาษาไทย

ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ

ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน *

 

6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด

ก.หนังสือภายนอก*

ข.หนังสือภายใน

ค.หนังสือประทับตรา

ง.หนังสือประชาสัมพันธ์

       

7.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ

ก. เรื่อง

ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ

ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย

ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย*

 

8.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร

ก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน

ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน

ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน

ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. *

 

9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด

ก.แบบฟอร์ม*

ข.การเก็บหนังสือ

ค.ผู้ส่งและผู้รับ

ง.การลงทะเบียนรับ-ส่ง

 

10.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง

ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง

ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา

ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. *

 

11.ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน

ก.หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง

ข.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง

ค.หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน

ง.ไม่มีข้อถูก *

 

12.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด

ก.ใช้กระดาษตราครุฑ*

ข.ใช้กระดาษบันทึก

ค.ใช้ประดาษอัดสำเนา

ง.ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน

 

13.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด

ก.ประทับตรา

ข.สั่งการ

ค.ประชาสัมพันธ์ *

ง.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น

  

จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17

ก.แถลงการณ์    ข.ข้อบังคับ

ค.คำสั่ง    ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และค.

 

14.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย* ข

 

15.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน* ก

 

16.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย* ค

 

17.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน* ง

 

18.หนังสือราชการที่มีคำว่า ด่วนมาก ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา

ข.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้

ค.ปฏิบัติโดยเร็ว*

ง.ปฏิบัติทันที

  

19.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ

ก.ใต้รูปครุฑ

ข.ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก *

ค.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้

ง .ผิดทุกข้อ

 

20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง

ก.ประทับตราให้ถูกที่สุด

ข.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน

ค.มีคำว่าหนังสือประทับตรา

ง.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ*

 

21.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด

ก.หนังสือภายใน

ข.หนังสือสั่งการ

ค.หนังสือประชาสัมพันธ์

ง.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ*

 

22.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ

ก.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป

ข.หัวหน้าแผนก

ค.หัวหน้าฝ่าย

ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*

 

23.หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด

ข.ปฏิบัติโดยเร็ว

ค.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ *

ง.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา

 

24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ

ก.สำเนาต้นฉบับ

ข.สำเนาคู่ฉบับ*

ค.สำเนาซ้ำฉบับ

ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.

 

25.หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป

ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ

ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ

ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน*

ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน

 

26.การเซ็นชื่อรับรองสำเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรองที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ

ก.ระดับ 2*

ข.ระดับ 3

ค.ระดับ 4

ง.ระดับ 5

 

27.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือราชการ

ก.ริมกระดาษด้านบนขวา

ข.ริมกระดาษด้านบนซ้าย

ค.ริมกระดาษด้านล่างซ้าย*

ง.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด

 

28.หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

ก.ด้านบนขวา

ข.ด้านล่างซ้าย

ค.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด*

ง.ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด

 

29.การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน

ก.มุมกระดาษด้านล่างขวา

ข.กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา

ค.ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง *

ง.ตรงไหนก็ได้

 

30.ตั้งแต่ข้อ 30 ถึง 33 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้

ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย

ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน

ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย

ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

 

30.เลขที่หนังสือออก* ก

31.คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ* ง

32.ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง* ค

33.ด่วนมาก* ข

 

34.การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี

ก.5 ปี

ข.10 ปี *

ค.15 ปี

ง.20 ปี

 

35.ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร

ก.ประธานกล่าวเปิดประชุม*

ข.บอกเรื่องที่จะประชุม

ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ง.การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

 

36.ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร

ก.เวลาเลิกประชุม

ข.ผู้จดรายงานการประชุม*

ค.ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม

 

37.หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท

ก.4

ข.3*

ค.2

ง.ประเภทเดียว

 

38.การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

ก.ท้ายหนังสือ

ข.ให้เห็นได้ชัด*

ค.บนหัวหนังสือ

ง.ตรงไหนก็ได้

 

39.การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก

ก.แบบฟอร์ม*

ข.ใจความ

ค.วรรคตอน

ง.ตัวสะกดการันต์

 

40.ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด

ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี

ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ

ค.การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*

 

41.ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ

ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ

ข.ประทับตรารับหนังสือ

ค.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร

ง.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ*

 

42.การร่างหนังสือคืออะไร

ก.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ

ข.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ

ค.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง

ง.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ*

 

43.เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์

ก.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน

ข.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด

ค.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัดระวัง

ง.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน*

 

44.การเสนอหนังสือคืออะไร

ก.การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ

ข.การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ

ค.การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ง.การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา*

 

45.การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร

ก.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ

ข.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ

ค.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป*

ง.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ

  

46.ภาพข้างล่างนี้คืออะไร

(ชื่อส่วนราชการ)

เลขรับ……………………………..

วันที่……………………………….

เวลา……………………………….

ก.ใบรับหนังสือ

ข.ทะเบียนหนังสือรับ

ค.ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ*

ง.ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

 

47.ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ

ก.ทะเบียนรับ

ข.ทะเบียนจ่าย*

ค.ทะเบียนส่ง

ง.ทะเบียนเก็บ

 

48.ตามที่ได้มีช่อง การปฏิบัติ ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร

ก.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา

ข.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน

ค.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ง.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด*

 

49.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด

ก.2

ข.3

ค.4*

ง.5

 

50.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว

ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ*

ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ

ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

 

51.การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด

ก.การค้นหา*

ข.การตรวจสอบ

ค.การทำความสะอาดที่เก็บ

ง.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

    

52.ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร

ก.แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย

ข.แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว

ค.เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว

ง.เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว*

 

53.หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้

ก.หนังสือภายนอก

ข.หนังสือภายใน

ค.หนังสือสั่งการ

ง.หนังสือประทับตรา*

 

54.ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี

ก.ผู้ร่าง

ข.ผู้พิมพ์

ค.ผู้สั่งพิมพ์*

ง.ผู้ตรวจ-ทาน

 

55.ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง

ก.กอง แผนก กรม กระทรวง

ข.แผนก กรม กอง กระทรวง

ค.กระทรวง กอง กรม แผนก

ง.กระทรวง กรม กอง แผนก*

 

56.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง

ก.ที่มุมบนขวา*

ข.ที่มุมบนซ้าย

ค.ที่มุมล่างซ้าย

ง.ที่มุมล่างขวา

 

57.ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง

ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ

ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ

ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ

ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ*

 

58.การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด

ก.หนังสือภายใน

ข.หนังสือภายนอก

ค.หนังสือราชการด่วน

ง.หนังสือราชการลับ*

  

59.หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแง่ใด

ก.คำขึ้นต้น

ข.คำลงท้าย

ค.การลงชื่อ

ง.ทั้ง ก. ข. และ ค.*

 

60.ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร

ก.แดง*

ข.ดำ

ค.น้ำเงิน

ง.เขียว

 

61.”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด

ก.คำสั่ง

ข.ระเบียบ

ค.ข้อบังคับ

ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.*

 

62.บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความที่ระบุอะไร

ก.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ

ข.ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ

ค.ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ*

ง.ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ

 

63.ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่

ก.ไม่ต้องพิมพ์ยศ

ข.พิมพ์ยศลงไปด้วย*

ค.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้

ง.ไม่มีคำตอบถูก

 

64.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร

ก.เรียน

ข.กราบเรียน

ค.ถึง

ง.นมัสการ*

 

65.ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร

ก.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน

ข.ทำงานแทน

ค.รักษาราชการแทน *

ง.ปฏิบัติราชการแทน

  

66.โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด

ก.เรื่องเร่งด่วน

ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ

ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน

ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน*

 

67.ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ

ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ*

ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน

ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ

ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง

 

68.พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร

ก.ทรงเครื่อง*

ข.แต่งพระองค์

ค.ทรงเครื่องใหญ่

ง.ทรงพระสุคนธ์

 

69.พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร

ก.ไม่สบาย

ข.ประชวร

ค.อาพาธ*

ง.ทรงพระประชวร

 

70.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร

ก.เดินทาง

ข.ฟังเทศน์

ค.ทำบุญ*

ง.ไปวัด

 

71.พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร

ก. พระรูป

ข.กระจกส่อง*

ค.หวี

ง.ช้อนส้อม

 

72.นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์

ก.ถึงแก่กรรม

ข.มรณกรรม

ค.อสัญกรรม *

ง.พิราลัย

  

73.อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก.5 ปี

ข.10 ปี*

ค.15 ปี

ง.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

74.หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด

ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ*

 

75.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน

ก.เจ้าหน้าที่เก็บ

ข.ประจำแผนก

ค.หัวหน้าแผนก

ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*

 

76.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก.1 ปี*

ข.1 ปี 6 เดือน

ค.2 ปี

ง.3 ปี

 

77.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผน

ข.หัวหน้าฝ่าย

ค.หัวหน้ากอง*

ง.รองอธิบดี

 

78.ถ้าปรากฏว่าหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ติดต่อเจ้าของเรื่องเดิมเพื่อหาสำเนามาแทน*

ข.เรียกตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม

ค.ปล่อยไปเลยแต่ให้หมายเหตุว่าเรื่องหาย

ง.ผิดทั้ง ก. ข. และ ค.

 

79.การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน

ก.2 คน

ข.3 คน*

ค.4 คน

ง.5 คน

 

80.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใด

ก.อธิบดี

ข.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี

ค.ปลัดกระทรวง

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. แล้วแต่กรณี*

 

81.คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป

ก.ระดับ 2

ข.ระดับ 3*

ค.ระดับ 4

ง.ระดับใดก็ได้

 

82.ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด

ก.ปลัดจังหวัด

ข.อธิบดี

ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด*

 

83.ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่มีความสูงเท่าไร

ก.2.5 ซม.

ข.3.0 ซม.*

ค.3.5 ซม.

ง.4.0 ซม.

 

84.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร

ก. 3.5 ซม. และ 2.5 ซม.

ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม.

ค. 4.5 ซม.และ 3.5 ซม. *

ง.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้

 

85.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด

ก.2 ขนาด*

ข.3 ขนาด

ค.4 ขนาด

ง.5 ขนาด

 

86.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผนก*

ข.หัวหน้าฝ่าย

ค.หัวหน้ากอง

ง.รองอธิบดี

 

87.การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วของกระทรวงต่างๆ ตามปกติเป็นหน้าที่ของใคร

ก.แผนกสารบรรณของแต่ละกรม

ข.แผนกเก็บกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง

ค.ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*

 

88.การยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินการยืมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งระดับใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผนก

ข.หัวหน้าฝ่าย

ค.หัวหน้ากอง*

ง.รองอธิบดี

 

89.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป

ก.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ข.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน

ค.หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*

 

90.การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า ขอแสดงความนับถือ เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร

ก.อธิบดี

ข.ปลัดกระทรวง

ค.ข้าราชการระดับ 5

ง.ถูกหมดทุกข้อ*